دسترسی مستقیم به Stahl’s Essential Psychopharmacology Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Stahl’s Essential Psychopharmacology Online

ارائه دهنده اصول روانشناختی و شامل توانایی جستجو در Stahl’s Essential Psychopharmacology و راهنمای روانشناختی Essential Psychopharmacologyبه همراه راهنمای Prescriber’s، تصویرها و جدول های قابل دانلود، اطلاعات متقابل داروها و … است.

About Stahl’s Essential Psychopharmacology Online

Presents the fundamentals of psychopharmacology and includes the ability to search within Stahl’s Essential Psychopharmacology and the Essential Psychopharmacology Prescriber’s Guide plus a Prescriber’s Guide, illustrations and tables to download, drug interaction information, and more.

منابع پشتیبانی پایگاه