دسترسی مستقیم به Pediatric Care Online

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Pediatric Care Online

مجموعه ای از منابع در مورد بیماری های کودکان شامل منابع راهنما، گزارش های بیمار، محاسبه گرها، فیلم هایی از روش های مرسوم، ویژگی های سفارشی سازی، علائم و ابزارهای تشخیصی است. برگه بیمه امکان دسترسی سریع به دستورالعمل عملی AAP را می دهد.

About Pediatric Care Online

A collection of pediatric resources including reference aids, patient handouts, calculators, videos of common procedures, customization features, and a signs and symptoms diagnostic tool. Policy tab gives quick access to AAP clinical practice guidelines. Multimedia tab has three options: Visual Library, Videos, and Webinars.

منابع پشتیبانی پایگاه