دسترسی مستقیم به Journal of Visualized Experiments (JOVE)

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Journal of Visualized Experiments (JOVE)

مجله PubMed یک مجله مورد بررسی است که به انتشار تحقیقات بیولوژیکی، پزشکی، شیمیایی و فیزیکی در یک فرمت ویدیوئی ابتکاری اختصاص داده شده است.

About Journal of Visualized Experiments (JOVE)

A peer reviewed, PubMed indexed journal devoted to the publication of biological, medical, chemical and physical research in an innovative video format

منابع پشتیبانی پایگاه