دسترسی مستقیم به Dissertations & Theses

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Dissertations & Theses

دسترسی از طریق ProQuest، این یک منبع معتبر برای اطلاعات در مورد پایان نامه های دکتریو پایان نامه های کارشناسی ارشد است و نشان دهنده کار بیش از 1000 فازغ التحصیل مدرسه و دانشگاه است. شامل استنادات کتابشناسی برای اولین محصل دانشگاهی آمریکا است که در سال 1861 پذیرفته شده است به کسانی که اخیرا و در ترم گذشته پذیرفته شده اند.ارجاع داده شده برای پایان نامه های منتشر شده از سال 1980 به جلو هچنین شامل 350 چکیده نوشته شده توسط مولف است. ارجاع داده شده برای پایان نامه های کارشناسی ارشد از سال 1988 به جلو از جمله 150 چکیده. متن کامل بیش از یک میلیون عنوان در قالب های مقاله و میکروفرم موجود است. اعضای سازمانی دسترسی مستقیم به فایل کامل پایان نامه ها در قالب های دیجیتالی با شروع از عنوان منتشر شده از سال 1997 را دارند. سالانه حدود 47000 پایان نامه و 12000 پایان نامه دکتری به این پایگاه اضافه می شود.

About Dissertations & Theses

Available through ProQuest, this is an authoritative source for information about doctoral dissertations and master’s theses and represents the work of authors from over 1,000 graduate schools and universities. Includes bibliographic citations for materials ranging from the first U.S. dissertation, accepted in 1861, to those accepted as recently as last semester. Citations for dissertations published from 1980 forward also include 350-word abstracts written by the author. Citations for master’s theses from 1988 forward include 150-word abstracts. The full text of more than one million of these titles is available in paper and microform formats. Institutional subscribers have on-line access to the complete file of dissertations in digital format starting with titles published from 1997 on. About 47,000 new dissertations and 12,000 new theses are added to the database each year.

منابع پشتیبانی پایگاه