دسترسی مستقیم به American Veterinary Medical Association

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه American Veterinary Medical Association

ا AVMA یک انجمن غیر انتفاعی است که نماینده بیش از 86500 دامپزشک است که در فعالیت های خصوصی و شرکت های غیر دولتی، دولتی، صنعتی، دانشگاه و خدمات رسمی کار می کنند. AVMA به عنوان یک صدای جمعی برای اعضا و حرفه ای ها عمل می کند.

About American Veterinary Medical Association

The AVMA is a not-for-profit association representing more than 86,500 veterinarians working in private and corporate practice, government, industry, academia, and uniformed services. The AVMA acts as a collective voice for its membership and for the profession.

منابع پشتیبانی پایگاه