دسترسی مستقیم به Access Emergency Medicine

ضمن عذرخواهی، امکان نمایش محتوا وجود ندارد!

برای اتصال به این دیتابیس و دانلود نامحدود، لازم است «اشتراک دسترسی های مستقیم» را خریداری کنید. با یک خرید کلیه دسترسی های مستقیم برای شما باز خواهد شد.

درباره پایگاه Access Emergency Medicine

ارائه مجموعه ای از کتاب های درسی، اطلس ها و راهنماهای مطالعه، همچنین تشخیص و درمان در سطح وسیعی از موارد اورژانسی از طریق فیلم ها

About Access Emergency Medicine

Provides a collection of textbooks, atlases and study guides, as well as diagnosis and treatment on a broad range of emergency cases with videos.

منابع پشتیبانی پایگاه